Ideen er å gi et mer omfattende tilbud til de spillere som ønsker mer aktivitet og i noen tilfeller større utfordringer sportslig. 

Prinsipper

 • Hospitering er "i tillegg til" og ikke istedenfor (Så finnes det andre alternativer hvis hospitering ikke er rett)
 • Hospitering er for de som vil trene mer, og dermed ligger det i  forventningene at de har et svært godt treningsoppmøte og treningsinnsats på eget lag. 
 • Hospitering handler først om fremst om treningsvilje, holdninger, innsats,  iver og engasjement, og sekundært om sportslige kvaliteter. 
 • Spillerne er i sentrum
 • Hospitering skal ikke skjer før spilleren er i sitt 10 år som hovedregel. Evt. unntak må gå via Barneidrettsansvarlig som tar det videre med foresatte og sportslig utvalg. 
 • Spillere som hospiterer til kamp skal ha spilletid som de tilhørte laget som hovedregel, spillere som deltar på to lag/flyttet opp skal ha spilletid som de deltok på lagene (Men reguleres med tanke på belastning). Disse vurderingene gjøres av trenere på innvolverte lag.
 • Fra 15+ så må mottagerlagets mulighet til å ta imot hospitanter også være en del av vurderingen.

Retningslinjer

 • Hospiteringsordningen skal gjennomgås med foresatte, og foresatte til spillere som skal hospitere skal tas med på råd før igangsetting for spillere under 13 år.
 • Foresatte gir sine tilbakemeldinger på belastning/motivasjon til spillerens trener - som fortløpende vurderer hospiteringsordningen.
 • Det er spillerens trener som har ansvar for hvilke spillere som skal hospitere når, og som styrer hospiteringsordningen fra eget lag. 
 • Spillere som viser stor treningsvilje og iver kan delta på eldre lag så sant vi ivaretar følgende; 
  • Spillerens trener er med i prosessen og har oversikt og selv har påvirkning
  • Spillerens trener ivaretar belastning
  • Spilleren sørger for å holde trenere sin orientert over ekstra økter de deltar på
 • Det må være et samarbeid mellom trenere som avgir og mottar - dette skal ivaretas; 
  • At antall på årgangen som mottar ikke blir for stort
  • At opplevelsen av å hospitere er god
  • At totalbelastningen er fornuftig
 • Hvis det skal hospiteres på kamp skal dette avklares mellom trenere pr. gang, pr. periode eller tilsvarende. Det skal alltid være avklart med spillerens trener. Spillerens trener kan si nei basert på belastning - det er absolutt.
 • En spiller skal delta på en årgang og han sin primærarena her. Etter at en spiller har nærmer seg ungdomsfotballen kan det i enkelte tilfeller være hensiktsmessig se på mer omfattende løsninger.
 • En slik avgjørelse tar av Sportslig utvalg etter diskusjon med i foresatte, trenere og spillere.
 • Hvis en spiller skal delta på eldre årganger enn nærmeste (Altså hospitere med 2 år eldre spillere skal det behandles av Sportslig utvalg da det regnes som unntaksvis)

For spillere som etter en av vurdering hvor sportslig utvalg er inkludert i ordning hvor de spillerpå to lag så følger disse individuelle avtaler. Dette regnes ikke lenger som hospitering og reguleres av sportslig utvalg.

I noen tilfeller er ikke hospitering kun drevet av spilleres behov, men også et behov for antall i forhold til det sportslige tilbudet. Det er fortsatt de samme rammene som skal ivaretas.
Et behov for spillere fra et eldre lag kan ivaretas ved å inkludere flere spillere i en rotasjonsordning.

Dette lar seg i praksis alltid løse ved godt samarbeid mellom trenere. Hvis det ikke er mulig å få til en egnet ordning for hospitering basert på behov for spillere vurderes det om noen av lagene kan/må slås sammen for å sikre et forsvarlig tilbud til flest mulig - uten å belaste hospiteringsspillerne mer enn de ønsker. 

Vi vet at overdreven hospitering/belastning fører til frafall.

 

Ved diskusjoner/uoverensstemmelse

Det er EBK som tar alle avgjørelser knyttet til hospitering basert på prinsippene nevnt over. Foresatte eller trenere/lagledere som mener at prinsipper ikke følges kan henvende seg til EBK.

Trenere som får spørsmål fra foresatte om hospitering henviser videre til Sportslig utvalg.