TreningHospitering | Andre idretter | Hjemmekamp | Kampvert | Arrangementsansvarlig | Kiosk | Info til motstander | Smitte i laget

Grunnregler for all trening

 • Føler du deg syk skal du bli hjemme. 
 • Du skal vaske hender/desinfisere før og etter trening
 • Alle som er tilstede skal registreres i Spond, foresatte som ser på skanner QR-kode og registrerer seg.
 • 1 meter avstand før og etter trening

 

KAMP/INTERNKAMP

 • Alle hjemmekamper må meldes inn til EBK og legges i kalender på hjemmeside
 • 9-er og 11-er i helgen med mindre det er ledig bane 30 før og etter kampstart
 • Kampverter
 • A-lag (20+) begrenses til egen krets for aktiviteter

Hvert lag må ha en kampansvarlig som:

 • Sørger for at kampverter er satt opp, oppmøte 30 min før start.
  - Informerer foresatte om regler for registrering på Spond
  - Informerer motstander om retningslinjene

*****

Trener er ansvarlig for at alle smittevernregler overholdes.

 

Utstyr

Hvert lag får eget utstyr som de sørger for å fylle opp fra klubbhus

Mangler du sprit etter desinfiseringsutstyr må du si fra umiddelbart til Lars P/Anders. På klubbhuset skal alt forefinnes i lagerrommet innenfor inngangsdøra.

 

Hospitering, prøvespill, fotballskoler/akademier o.l.

Internt mellom våre lag

Spillere kan delta på eget lag og hospitere til ett lag til. Det er ingen karantene mellom. Hvis spillere skal delta på flere lag/treningsgrupper utover 2 må det avklares med EBK Sportslig Utvalg i forkant. Se også regler for hospitering.

Det er et prinsipp at spillere deltar i så få treningsgrupper som overhode mulig.

 

Prøvespill / Ekstern hospitering

Spillere som skal hospitere hos oss for å eventuell spille hos oss må avklares med Sportslig utvalg før det kan skje. Disse spillerne må registrerer ved QR-kode for arrangement hjemme - eller i Spond.


Spillere som driver med flere idretter

Det er en potensiell smitterisiko ved å delta på flere idretter. Det er likevel slik at det ikke er karantene mellom forskjellige idretter og du kan trene etter innstruks i flere idretter.

 


Kamper

Det finnes rutiner for hjemmekamper og bortekamper. På hjemmekamper er vi(trener) ansvarlige for smittevern, og alle lag må f.eks stille med kampverter. På bortekamp er det vårt ansvar å sørge for oppmøtelister for spillere under 12 år, og ellers følge hjemmelagets anvisninger.

 

Hjemmekamp

Under alle arrangementer vi gjennomfører må vi registrere de som er tilstede!

 • Spillere registreres i Spond (Hvis de ikke er i Spond skal det fylles ut med QR-kode)
 • Trenere/Lagledere som er i Spond/Dommerkort, registreres der. Andre fyller ut med QR-kode
 • Dommere registreres med QR-kode hvis det ikke er dommerkort.
 • Publikummere/andre registreres med QR-kode

Vi legger opp til at folk fylles ut selv, men det er vårt ansvar å sørge for at de gjør jobben. Vi kan også gjøre det fordi som ikke kan/får til. Registreringen kan gjøres via mobil!

Det står oppslag på kunstgresset.

Lenke:http://hjemme.ebk.no

Se også vedleggene i PDF som er slått opp med skilt på hele anlegget.

QR-kode hjemmekamp

Kampvert

Oppdraget kampvert skal ivareta smittevern for laget og motstanderlaget, samt alle publikummere.


Oppdraget for en kampvert er som følger

 • være på plass minst 15 min før spillernes oppmøte
 • bruke kampvert-vest for å være synlig
 • melde seg til arrangementsansvarlig og gå gjennom eventuelle spørsmål.
 • ta imot begge lag og anvise dem oppvarmingplass, samt innbytteområde (Marker med kjegler hvis nødvendig)
 • Hvis det er ledig på banene brukes de til oppvarming. Er det ikke plass må oppvarming foregå ved klubbhus/lags Carlbergveien. Anleggsansvarlig har denne informasjonen
 • Registrere alle publikummere med kontakt-info og informere om hvor de kan stå på banen, samt 1 meters avstand. 
 • Vi vil at alle bruker hånd-desinfeksjon før inngang på anlegget (Hånd-desinfeksjon vil være tilgjengelig ved innganger til 11er og 7-er.
 • Dommere/spillere/ledere som ikke er registrert i kamprapport eller Spond/tilsvarende må registreres på skjemaet vårt. De som er registrert på kamprapport/Spond kan gå inn uten registrering (Det gjelder lagenes spillere og trenere/lagledere)
 • Familier o.l. kan avvike fra regelen om 1 m, men vi oppfordrer alle om avstand uansett.
 • Ta imot dommer og gjøre hånd-desinfeksjon tilgjengelig
 • Andre som er tilstede må registreres tilstede på samme måte som publikum, inkludert de som velger å stå utenfor gjerdene. Alle skal registreres!

 

Vi legger opp til at folk registrerer sin tilstedeværelse via mobiltelefon.

De skal registrere dato, aldersklasse, eget navn og mobiltelefon for smitte-sporing.

Dette gjøres ved å gå inn https://hjemme.ebk.no eller ved å scanne QR-koden som henger oppslått på skilt ved alle innganger Kampverter må informere den enkelte om at dette må gjøres.

Dersom noen ikke får til - må kampverter bistå med å utføre registreringen.

 

Arrangementsansvarlig

Har ansvaret for at vi som klubb følger gjeldende retningslinjer for anlegget(11+7, kiosk m.m.)

 • Være tilstede 45 min før første kamp. 
 • Bære vest merket med "arrangementsleder"
 • Være synlig ved kontaktpost på 11-er banen, og ellers synlig på banen.
 • Sørge for at det er hånd-desinfeksjon tilgjengelig ved inngang 11-er og 7-er (og ta disse ned ved dagens slutt)
 • Sørge for at lagene har hånd-desinfeksjon tilgjengelig
 • Sørge for at informasjon fortsatt er synlig og hel på oppslagene (Om registrering, om håndhygiene)
 • Informere kampverter om deres plikter.
 • Håndheve instrukser under


Viktige definisjoner og presiseringer

 • På et anlegg kan det være maks 200 personer totalt. Dette er alle personer uansett funksjon.
 • På en bane kan det være maks 50 personer - med banen menes kamparealet og innbyttersonene, se regler for baneinndeling.
 • Med anlegget menes summen av baner, innbytter soner, publikums-soner, garderober, kiosk o.l
 • 7'er banen vil skilles av fysisk med egne innganger og egne soner som ikke krysser 11'er anlegget

 

Arrangementsleder ansvar

Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke som en del av deltakerantallet.

Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de skal være separate, og de skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 m inklusiv innbyttersoner og publikumsoner, se regler for baneinndeling

Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre.

Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 

 

Informasjon til kampverter i samarbeid med Arrangementsleder.

Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er registrert. Hjemmelaget er ansvarlig for at dommerne også er registrert.

Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling

Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.

Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.

 

Bortelagets ansvar

Oppvarming for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.

Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet.

Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

 

Kiosk

Det er lov med åpen kiosk gitt at man følger retningslinjene til FHI for serveringssteder, vi har presisert de mest relevante punktene

 

 • Øvre antall personer tillat i kiosken avgjøres av størrelsen på lokalet
 • Det skal være mulig å holde minst en meters avstand
 • Unngå trengsel ved inngang, utgang, kassen, bord, toalett og ellers i lokalet
 • Det må være mulig å gjennomføre god håndhygiene ved behov
 • Gode hygienerutiner er forutsatt
 • Hyppig brukte kontaktflater må rengjøres regelmessig

Informasjon til motstanderlag

Under følger innhold i epost som skal sendes til motstanderlaget uka før kamp/samme uke som kamp.

 

***

Hei,

Vi ønsker dere velkomment til kamp på Ekholt. I forbindelse med smittevernsreglene knyttet til Koronavirus sender vi over litt informasjon i forkant på hvordan det er løst. 

Kunstgresset, parkering og annet praktisk

Du finner Ekholt Kunstgressbane på denne lenken: https://goo.gl/maps/QoXXj5W7am88DinDA 

Parkering til 11'er-banen har innkjøring Carlbergveien, men parkering for 7'er-banen har innkjøring Ekholt Hageby på kartet.

Når det gjelder garderober er det for øyeblikket en utfordring og vi klarer bare å tilby garderober til lag som er eldre enn 13 år (9'er og 11'er)

Hvis dere ønsker garderober før og etter kampen trenger vi at dere sier fra på forhånd slik at vi kan sette opp nødvendig ekstra rengjøring. Send gjerne e-posten til ebk@ebk.no - ta dato, årgang og klubb så vil vi sørge for at garderoben er tilgjengelig.

Når dere kommer er det flott hvis dere er samlet, så vil dere møte en av våre kampverter. De bærer vester merket "kampvert". De går raskt gjennom hvor kampen skal gå, hvor publikum og spillere/lagledere skal være, hvor oppvarming kan foregå med mer. Hvis dere trenger noe utstyr vil de også kunne bidra med det. 

Det finnes tilgang på hånd-desinfisering ved inngangen til 7'er og 11'er banen, og vi ber om at dere sørger for dette før og etter kamp både for spillere, trenere og publikummere. 

Registrering av de som er tilstede

Smittevernreglene pålegger oss å vite hvem som er på anlegget under arrangementer. Vi organiserer dette slik.

For lag som fører kamprapporter i FIKS (13+)

- spillere og trenere/støtteapparat må være registrert på kamprapporten. De som ikke står her må meldes inn på samme måte som publikum. De som står på kamprapporten bør ikke meldes inn på andre møter, det er ok.

For lag som ikke fører kamprapporter i FIKS(13-)

- Hvis dere har liste i Spond eller tilsvarende på oppmøte så er det tilstrekkelig og dere trenger ikke å registrere inn spillerne/trenere/Lagledere som står registrert på arrangementet og dere kan utlevere dette ved behov.

Hvis dere ikke har en elektronisk registrering som senere kan utleveres - registrerer dere spillere og ledere som publikum under. Kampvertene spør om dette.

Publikum/Andre besøkende

Publikum må selv registrere seg på http://hjemme.ebk.no  eller ved å skanne QR-koden. QR-koden finnes oppslått på anlegget, og er tilgjengelig fra kampvertene. Kampvertene vil oppsøke alle for å sjekke at de har registrert seg, eventuell bistå med å registrere.

Alle kan registrere seg i forkant, eller på stedet - skjemaet er åpent.

Eventuelle spørsmål kan dere stille til oss eller til Ekholt Ballklubb - Arrangementsledere på ebk@ebk.no 

Velkommen til kamp!

---

Smitte i laget

Da melder dere til Lars Petter på Spond/Epost. Informasjon sendes til foresatte via Spond,

Informasjon som sendes til foresatte:

Vi er i dag informert om at en av spillerne på laget har testet positivt på Covid19. 

Basert på reglene for nærkontakter medfører dette ikke nødvendigvis at laget skal i karantene, og spillere/andre som har vært såkalte nærkontakter vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i Moss kommune direkte hvis det blir aktuelt. 

Eventuelle tiltak som gjøres i dette tilfelle: (Fyll inn det som er avtalt hvis noe)

 

Hvis noen i de nærmeste dagene skulle oppleve symptomer, mer info her https://www.fhi.no/nettpub/cor... 

Så kan dere bestille koronatest her: https://www.moss.kommune.no/ko...

Du finner info om karantene m.m. her; https://www.moss.kommune.no/ko... 

Generell informasjon om Coronavirus for barn og unge her: https://www.moss.kommune.no/ko... 

Skulle du ha spørsmål så er koronalegevakten åpen 0815-1530 alle dager på telefon 404 04 919.

Evt. spørsmål til Ekholt Ballklubb kan du rette til Lars Petter Lilleng på lpl@ebk.no